در قسمت اوردرها به اپروچ های شایع به بیماری ها در قالب مجموعه ای از اوردرهای اولیه ، نکات مهم تشخیصی و درمانی و تعیین تکلیف بیماران به صورت دسته بندی شده برای بخش های مختلف ارایه شده است