این اپلیکیشن با استفاده از منابع معتبر و به روز نحوه انجام پروسیجرهای پزشکی پرکاربرد را گردآوری کرده است.

شامل نکات کاربردی ، اندیکاسیون ها ، کنترااندیکاسیونها ، عوارض، تکنیک انجام ،تصاویر و ویدیوهای نحوه انجام پروسیجرهای پرکاربرد پزشکی

 

پاراسنتز شکمی
تعبیه لوله نازوگاستریک
اکسیزیون همورویید ترومبوزه خارجی
جسم خارجی مری
مدیریت آنال فیشر
جااندازی هرنی شکمی
مدیریت راه هوایی
ونتیلاسیون با بگ و ماسک
اینتوباسیون داخل تراشه
تعبیه چست تیوب
پریکاردیوسنتز
توراکوسنتز
نیدل آسپیراسیون در پنوموتوراکس
کریکوتیروییدوتومی
کاتتریزاسیون شریانی
تعبیه راه وریدی مرکزی
کاردیاک مانیتورینگ غیرتهاجمی
تعبیه سوند فولی
تخلیه سوپراپوبیک مثانه
درمان پریاپیسم
تستیکولار دتورشن
لومبار پانکچر
Dix-Hallpike Maneuver
Epley Maneuver for Vertigo
Clinical Brain Death Examination in Adults
معاینه با اسلیت لامپ
شستشو چشم
خارج سازی جسم خارجی از قرنیه
کانتوتومی لترال
آتل اولنار گاتر
جااندازی دررفتگی شانه
جااندازی دررفتگی لگن
جااندازی دررفتگی آرنج
جااندازی دررفتگی زانو
جااندازی دررفتگی مچ پا
آتل شوگر تامپ
درمان هماتوم سپتال
جسم خارجی بینی
خارج کردن سرومن
جسم خارجی گوش
درمان هماتوم لاله گوش
انسیزیون و درناژ آبسه پری تونسیلار
کنترل اپیستاکسی
خارج سازی قلاب ماهیگیری
تخلیه هماتوم زیرناخن
جراحی اکسیزیون ناخن
بی حسی موضعی و نرو بلاک
سوچور