• در مددیتا نسخه های پیشنهادی برای شایعترین بیماری ها ارایه شده است همچنین جهت دستیابی آسان همکاران محترم به جدیدترین رویکردهای درمانی از پرداختن به اتیولوژی و نحوه تشخیص پرهیز شده است تا بتوان با سهولت و سرعت بیشتری درمانهای پیشنهادی را مرور کرد.